Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Det pedagogiska arbetet vid residens Vasa Academill

Pro Artibus residensprogram i Vasa har som målsättning att förse blivande svenskspråkiga klasslärare och pedagoger med insikter i samtidskonstens olika uttryck och ämnesöverskridande möjligheter. Denna målsättning strävar vi att nå genom samarbete mellan Pro Artibus residenskonstnär och konstpedagog samt utbildare, forskare och studerande vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Samarbetet sker genom både spontana och planerade möten där vi eftersträvar att förmedla samtidskonst, dess innehåll och metoder och i dialog bearbeta detta så att det får en pedagogisk betydelse och därmed kan ses som en resurs i skolan.

Genom att exempelvis få vara en del av grundkursen i bildkonstens didaktik har residenskonstnär Lena Séraphin och konstpedagog Johanna Halme haft möjligheten att möta studerande och arbeta med dem kring samtidskonstens uttryck och metoder på ett allmänt plan, samt mer specifikt med text som konst inom ramen för Séraphins program Sharing text.

Bildkonstsalen i Academill, Åbo Akademi i Vasa

Våren 2020 påverkade den globala pandemin även Åbo Akademis undervisning och den förverkligades i huvudsak på distans. I grundkursen Bild, konst och kulturorienterat lärande gavs de studerande en uppgift utformad av Lena Séraphin där fokus låg på att observera sin omgivning med sina sinnen på den plats den studerande just då befann sig. Istället för ett fysiskt möte mellan studerande, konstnär och pedagog möttes vi genom att ge personlig feedback åt alla studerande på deras inlämnade arbeten. Förutom en övning i konstnärlig process var en annan tanke med uppgiften att de studerande skulle reflektera över och kommentera upplevelsen av uppgiften samt om de ansåg att den kan anpassas och användas, eventuellt ämnesövergripande, i undervisningen i grundskolan.

Under senhösten 2020 deltog residensprogrammet i den fördjupade kursen Bildkonst som kunskapsområde med uppgifter under rubriken ’text som konst’ utformade av Séraphin och Halme. Målsättningen med uppgifterna var att synliggöra skillnaden mellan att i bildkonsten jobba enligt en färdig modell, exempelvis av ett verk, och att jobba så att du låter processen styra vad du gör och vad det blir. I samtal med studerande framkom att det upplevdes svårt att jobba i process när man inte visste vad det färdiga resultatet skulle bli. I skolan arbetar man ofta mot ett ”rätt svar”, en färdig modell eller ett tydligt mål och den undersökande processen upplevdes mera främmande.

Frågeställningar vi fann utifrån samtalen med de studerande var exempelvis vad kan vi lära oss av en konstnärlig process där man inte vet slutresultatet? Kan osäkerheten bytas ut mot nyfikenhet? Kan denna typ av konstnärliga processer övas in så att de blir bekväma och kan de i förlängningen leda till något annat? Dessa didaktiska frågeställningar är intressanta och av betydelse när vi reflekterar över om och hur vi behöver anpassa konstnärliga metoder för att de ska kunna användas i undervisningen i grundskolan.

Studerande arbetar under kursen Bildkonst som kunskapsområde

För att fortsätta dialogen om samtidskonst på Academill bjöd Lena Séraphin inom ramen för sitt program Sharing Text in konstnär och poet Vidha Saumya för att förverkliga dikten Reading List som en temporär mural på våning F7 i Academill. Vidha presenterade verket och sitt konstnärskap för studerande under ett digitalt seminarium. Som en fortsättning på det mötet skapade vi tillsammans med Saumya våren 2021 ett upplägg som blev en del av kursen Bild, konst och kulturorienterat lärande under rubriken ’Samtidskonst – Carrier bag’. De frågor som uppkommit kring konstnärlig process under tidigare möten med studerande fann vi fortsättningsvis intressanta och övningen kom igen att gå ut på en process där slutresultatet inte var givet och där det inte fanns ett förväntat slutresultat. Övningen bestod av att skapa små teckningar och texter utgående från frågor och påståenden. Utgångspunkten var ett föremål som via frågorna väcktes till liv. Processen var en övning i fantasi och fiktion, att levandegöra ting. Återigen fanns upplevelsen av uppgiften samt dess potential inom undervising som ett diskussionsämne efteråt.

Inom residensprogrammet fortsätter arbetet med att möta studerande och personal på Åbo Akademi i Vasa kring samtidskonsten och dess metoder. Framöver återkommer samarbetet inom grundkursen i bildkonstens didaktik och vi arbetar vidare för att förverkliga nya verk i Academill. Målet är även att utifrån det som gjorts tillsammans med residenskonstnären och studerande samt de frågeställningar som uppkommit, skapa undervisningsmaterial som kan användas både av studerande under utbildningen och av lärare på fältet.

 

Johanna Halme
Konstpedagog

Stiftelsen Pro Artibus och Svenska kulturfonden bedriver ett konstnärsresidens i samarbete med Åbo Akademis lärarutbildning i Vasa. Projektet pågår 2019-2029 och residensperioderna är treåriga.

Residenskonstnären arbetar tillsammans med Pro Artibus konstpedagog samt Åbo Akademis lärare, forskare och studerande med att ta fram ämnesöverskridande praktiker utgående från konsten. Programmet har som målsättning att förse blivande svenskspråkiga klasslärare och pedagoger med insikter i samtidskonstens olika uttryck och ämnesöverskridande möjligheter. Både residenskonstnären och pedagogen har arbetsrum i Åbo Akademis utrymmen på campus Academill i Vasa. Residensbostaden är beläget i det nya Bostadsaktiebolaget Solsidan på Sandögatan 6 i Vasa.